Διαγωνισμός Dinner in the Sky

Όροι Διαγωνισμού

1. Διοργανώτρια Εταιρεία

Eν όψει της προβολής της ταινίας «Fly Me to the Moon», η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «GROUPER CINEMAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» και το διακριτικό τίτλο «GROUPER CINEMAS A.E.», η οποία εδρεύει στον Πειραιά Αττικής, επί της Λεωφόρου Χατζηκυριάκου αρ. 42, Τ.Κ. 18538, με Α.Φ.Μ. 801817519 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά, διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet) διαγωνισμό για την απόλαυση της εμπειρίας ενός δείπνου για δύο άτομα στα αστέρια (εφεξής ο «Διαγωνισμός»). Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην έδρα της Διοργανώτρια Εταιρείας, ως ορίζεται ανωτέρω, παρουσία δικηγόρου. Ο Διαγωνισμός θα φιλοξενηθεί σε όλα τα φυσικά σημεία των κινηματογράφων της Διοργανώτριας Εταιρείας  (κλειστές αίθουσες και θερινοί κινηματογράφοι),στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας στο Διαδίκτυο https://www.options-cinemas.gr/ και στις ακόλουθες διευθύνσεις https://www.instagram.com/options_cinemas/για το Instagram και https://www.facebook.com/options_cinemas/ για το Facebook. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι συνομολογούνται όλοι ως ουσιώδεις (εφεξής οι «Όροι»). Οι παρόντες Όροι θα είναι καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας στο Διαδίκτυο https://www.options-cinemas.gr/ μέσω σχετικού συνδέσμου.

2. Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα από όλη την Ελλάδα, εφόσον είναι άνω των δεκαοκτώ (18) ετών και:

- έχουν αποδεχτεί την συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού τους χαρακτήρα κατά την αγορά του ηλεκτρονικού εισιτηρίου (e-ticket),ή

- έχουν συμπληρώσει τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) κατά την αγορά του εισιτηρίου από τα ταμεία του κινηματογράφου.

Στην περίπτωση που ο συμμετέχων είναι κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, τότε θα πρέπει να υπάρχει συγκατάθεση συμμετοχής από το γονέα ή κηδεμόνα του και στην περίπτωση που κληρωθεί ως νικητής η παραλαβή του δώρου θα πρέπει να γίνει από το γονέα ή κηδεμόνα που έδωσε συγκατάθεση για τη συμμετοχή ή από τον ίδιο το συμμετέχοντα αν αυτός υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή του κηδεμόνα για την χρήση του δώρου από τον συμμετέχοντα.

Από το Διαγωνισμό εξαιρούνται: (α) στελέχη και υπάλληλοι/εργαζόμενοι της Διοργανώτριας Εταιρείας καθώς και των συνδεδεμένων αυτής επιχειρήσεων, (β) οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, μέχρι και το δεύτερο βαθμό, (γ) πρόσωπα που εμπλέκονται άμεσα στη διοργάνωση και διεξαγωγή του Διαγωνισμού, και (δ) φυσικά πρόσωπα που δεν πληρούν τα ως άνω κριτήρια. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δύναται να ακυρώσει οποιαδήποτε συμμετοχή και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα, σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμη και κατά την απονομή του Δώρου, σε περίπτωση που δεν συντρέχουν οι αναφερόμενες στους παρόντες Όρους προϋποθέσεις συμμετοχής.

3. Διάρκεια του Διαγωνισμού

Η διάρκεια του Διαγωνισμού αρχίζει την 9η/7/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 00:00 π.μ. (εφεξής η «Ημερομηνία Έναρξης») και λήγει την 21η/7/2024, ημέρα Κυριακή και ώρα 23:59 μ.μ. (εφεξής η «Ημερομηνία Λήξης») και συνολικά η («Διάρκεια του Διαγωνισμού»).

Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού θα θεωρούνται έγκυρες οι συμμετοχές, που θα υποβληθούν εντός της διάρκειάς του, ήτοι, από την 9η/7/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 00:00 π.μ., μέχρι και την 21η/7/2024, ημέρα Κυριακή και ώρα 23:59 μ.μ. και θα πληρούν τις προϋποθέσεις των παρόντων Όρων.

Διευκρινίζεται ρητά ότι τυχόν υποβαλλόμενες συμμετοχές μετά τη λήξη της Διάρκειας του Διαγωνισμού θα θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες ως μη γινόμενες και δεν θα επάγονται οιοδήποτε αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύουν την Διοργανώτρια Εταιρεία ή οποιονδήποτε τρίτο.

4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Προκειμένου έκαστος των ενδιαφερομένων να συμμετέχει στο Διαγωνισμό, απαιτείται να προβεί σε αγορά τουλάχιστον ενός (1) εισιτηρίου για την ταινία «Fly me to the moon» από τη Feelgood Εntertainement ΑΕ είτε μέσω του ιστοτόπου της Διοργανώτριας Εταιρείας https://www.options-cinemas.gr/, είτε στα ταμεία των κινηματογράφων της Διοργανώτριας Εταιρείας από την Ημερομηνία Έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι και την Ημερομηνία Λήξης του ως ορίζεται ανωτέρω, δηλαδή από 9/7/2024 έως και 21/7/2024. Στην περίπτωση αγοράς των εισιτηρίων από τα ταμεία των κινηματογράφων, ο ενδιαφερόμενος να συμμετάσχει στον διαγωνισμό οφείλει να συμπληρώσει τα προσωπικά του στοιχεία  (ονοματεπώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) στη φόρμα επικοινωνίας https://www.options-cinemas.gr/contact μέσω των ηλεκτρονικών συσκευών (tablets),που βρίσκονται στα ταμεία των κινηματογράφων της Διοργανώτριας Εταιρείας, με την καθοδήγηση του προσωπικού των κινηματογράφων.

Με την επιτυχή υποβολή της αίτησης συμμετοχής του στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτιθέμενα, και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων, ο συμμετέχων λογαριασμός εξασφαλίζει μία (1) συμμετοχή στην κλήρωση του Διαγωνισμού.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία είναι η μόνη αρμόδια να επαληθεύσει την τήρηση της παραπάνω διαδικασίας από τους συμμετέχοντες και έχει το δικαίωμα να αποκλείσει οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο δεν έχει τηρήσει τους Όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την καταβολή του αντιτίμου για την αγορά του εισιτηρίου χωρίς άλλη πρόσθετη επιβάρυνση. Η Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεμία υποχρέωση έχει αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση ή την παροχή στους ενδιαφερόμενους διευκολύνσεων πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή στους χώρους των ταμείων των κινηματογράφων. Ειδικότερα όσον αφορά την πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού, αυτή επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Επιπρόσθετα, η Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων εκ των ως άνω αιτιών και οι συμμετέχοντες παραιτούνται από κάθε σχετική τους αξίωση.

5. Κλήρωση – Τρόπος Ανάδειξης Νικητή – Δώρο

Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού για την ανάδειξη των νικητών θα διεξαχθούν δύο (2) κληρώσεις. Οι κληρώσεις για την ανάδειξη των δύο (2) νικητών του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί, παρουσία δικηγόρου, την 22α/7/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, από την Διοργανώτρια Εταιρεία. Όποιος επιθυμεί μπορεί να παραβρεθεί κατά την ως άνω ημέρα και ώρα στην διενεργηθείσα κλήρωση. Αν για οποιονδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της κλήρωσης κατά την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα, η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ορισμού νεότερης ημέρας και ώρας διεξαγωγής της κλήρωσης με προηγούμενη ανακοίνωσή της στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας στο Instagram και το Facebook.

6. Δώρο

Κλείσε το εισιτήριό σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση για να είσαι εσύ ένας από τους δύο (2) τυχερούς που θα απολαύσουν μια μοναδική εμπειρία γευσιγνωσίας κάτω από τα αστέρια με θέα το κέντρο της Αθήνας. Το Δώρο του Διαγωνισμού για τους δύο (2) αναδειχθέντες νικητές είναι η εμπειρία γευσιγνωσίας κάτω από τα αστέρια με θέα το κέντρο της Αθήνας. Οι δύο (2) νικητές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ο καθένας από ένα (1) δείπνο δύο (2) ατόμων κάτω από τα αστέρια με θέα το κέντρο της Αθήνας.

Το δώρο απευθύνεται σε δύο (2) νικητές που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

- Είναι φυσικά πρόσωπα άνω των δεκαοκτώ (18) ετών.

- Έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα.

- Έχουν αποδεχθεί τους όρους για την συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και έχουν συμπληρώσει τα προσωπικά τους στοιχεία  (ονοματεπώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) κατά την αγορά του εισιτηρίου από τα ταμεία του κινηματογράφου.

Εφόσον πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις, ο κάθε νικητής θα μπορεί να απολαύσει ένα δείπνο κάτω από τα αστέρια με θέα το κέντρο της Αθήνας μόνος ή με το (1) πρόσωπο της επιλογής του.

Το Δώρο μπορεί να εξαργυρωθεί έως την 22α/09/2024 στον ιστότοπο του παρόχου του δώρου  https://dinnerinthesky.gr/  ή κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο  6982247704. Αν για τον οποιονδήποτε λόγο το δώρο δεν εξαργυρωθεί εντός του παραπάνω ορισμένου χρόνου, αυτό χάνεται. 

Το δώρο παρέχεται από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «FEELGOOD ENTERTAINMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FEELGOOD ENTERTAINMENT A.E.», που εδρεύει στο Ν.Φάληρο (Εθνάρχου Μακαρίου & Φαληρέως 2- ΤΚ 18547),με Α.Φ.M: 998282498, Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε. Αθηνών.

Έκαστος εκ των νικητών, προκειμένου να απολαύσει εμπειρία ενός δείπνου δύο (2) ατόμων κάτω από τα αστέρια με θέα το κέντρο της Αθήνας, υποχρεούται να πραγματοποιήσει μία κράτηση είτε μέσω του ιστoτόπου του εστιατορίου https://dinnerinthesky.gr/  ή κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο +306982247704. Η πραγματοποίηση της κράτησης θα γίνει σε ημέρα και ώρα ανάλογα με την διαθεσιμότητα. Ο νικητής την ημέρα της κράτησης υποχρεούται να προσκομίσει την αστυνομική του ταυτότητα. Αν κατόπιν επιθυμίας του νικητή υπάρξουν αλλαγές στην κράτηση, τότε ο νικητής οφείλει να επικοινωνήσει ως ορίζεται ανωτέρω, ώστε να προγραμματίσει εκ νέου την κράτηση.  H κράτηση μπορεί να τροποποιηθεί με πρωτοβουλία του εστιατορίου, εφόσον ειδοποιήσει εγκαίρως το νικητή και προγραμματίσει εκ νέου την κράτηση σε ημέρα και ώρα της επιλογής του νικητή, υπό την επιφύλαξη των ανωτέρω. Ρητά αναφέρεται ότι ούτε η Διοργανώτρια Εταιρεία, ούτε η FEELGOOD ENTERTAINMENT A.E., δεν φέρουν καμία ευθύνη για την καταβολή των εξόδων μετακίνησης από και προς το χώρο πραγματοποίησης του δείπνου.

7. Διαδικασία Παράδοσης Δώρου

Με το πέρας της κλήρωσης ο νικητής θα ειδοποιηθεί για το Δώρο, που κέρδισε, µέσω αποστολής προσωπικού μηνύματος από τη Διοργανώτρια Εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που δήλωσε κατά την αγορά του εισιτηρίου από τον ιστότοπο ή το ταμείο του κινηματογράφου της Διοργανώτριας Εταιρείας. Η κατακύρωση του νικητή και η παραλαβή του Δώρου τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της προσκόμισης και επίδειξης από αυτόν στην Διοργανώτρια Εταιρεία αναγνωριστικού δημόσιου εγγράφου, όπως δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία του νικητή ή των ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένων από αυτόν προσώπων ή των νόμιμων εκπροσώπων σε περίπτωση νομικού προσώπου, καθώς και η πλήρωσής των λοιπών προϋποθέσεων κατακύρωσης του δώρου, όπως αυτές ορίζονται από την Διοργανώτρια Εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση ή σε περίπτωση μη πλήρωσης των ως άνω προϋποθέσεων, το Δώρο θα τίθεται στην ευχέρεια της Διοργανώτριας Εταιρείας, είτε για την ανάκληση, είτε για την αναδιανομή του.

Η εξαργύρωση του Δώρου θα γίνει κατά τα ανωτέρω. Εάν, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της ως άνω κλήρωσης, δεν καταστεί εφικτό να εντοπιστεί ο νικητής, ή δεν επαληθευθεί η εγκυρότητα της συμμετοχής του ή η συμμετοχή του ακυρωθεί λόγω παράβασης των παρόντων Όρων, η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο συγκεκριμένο νικητή και διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει ή να μη διαθέσει το Δώρο κατά τη διακριτική της ευχέρεια, δεδομένου ότι θα έχει εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις της απέναντι στο νικητή. Ο νικητής φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή δήλωση των στοιχείων του προς τη Διοργανώτρια Εταιρεία. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής δήλωση των στοιχείων του νικητή, παρέχει το δικαίωμα στη Διοργανώτρια Εταιρεία να τον αποκλείσει από το Διαγωνισμό. Το Δώρο του Διαγωνισμού είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται ούτε μεταβιβάζεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο Δώρο, ή/και προϊόν της Διοργανώτριας Εταιρείας, ή η εξαργύρωσή του σε χρήματα, σε οποιαδήποτε τιμή. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το Δώρο. Η ευθύνη της Διοργανώτριας Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του προγραμματισμένου ως άνω Δώρου. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, τα διακριτικά γνωρίσματα, σε λέξεις ή ενδείξεις που προσομοιάζουν προς τα σήματα, brands ή οποιεσδήποτε μεταφράσεις αυτών ή το διακριτικό τίτλο ή την επιχειρηματική δραστηριότητα ή τις ευρεσιτεχνίες της Διοργανώτριας Εταιρείας. Με την παρέλευση της Διάρκειας του Διαγωνισμού και την παράδοση του Δώρου κατά τα ανωτέρω, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει το όνομα και το αρχικό του επωνύμου του νικητή, ή εναλλακτικά το αναγνωριστικό (“ψευδώνυμο”) που διατηρεί ο νικητής στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και το Facebook, στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας στο Instagram και το Facebook, στην επίσημη ιστοσελίδα της που διατηρεί στο Διαδίκτυο (Internet) καθώς και σε οποιοδήποτε έντυπό της ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης (ενδεικτικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, internet και έντυπα) και να προβεί σε διαφημιστική προβολή και εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παράδοσης του Δώρου. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαφημιστική προβολή και εκμετάλλευση κατά τα ανωτέρω θα λαμβάνει χώρα για διάστημα είκοσι (20) ημερών από την κατακύρωση του Δώρου στο νικητή. Κατόπιν παράδοσης του Δώρου, η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε περαιτέρω ευθύνη και υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων και του νικητή, ο δε νικητής του Διαγωνισμού ουδεμία άλλη απαίτηση ή αξίωση διατηρεί έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας, οικονομικής ή άλλης φύσεως, στο πλαίσιο αυτού.

8. Αποκλεισμός νικητή

Ο νικητής μπορεί να αποκλεισθεί σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και σε αυτό της παράδοσης του Δώρου του, εφόσον συντρέξει έστω ένας από τους ακόλουθους λόγους:

– σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι τους ουσιώδεις,

– λόγω κωλύματός του δυνάμει των παρόντων Όρων,

– σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία της Διοργανώτριας Εταιρείας με το νικητή, εντός των προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες Όρους,

 – σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παρουσιασθεί εντός των προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες Όρους ή παρουσιασθεί εκπρόθεσμα για να παραλάβει το Δώρο του,

– σε περίπτωση που δεν προσκομίσει αποδεικτικά των στοιχείων του (όπως Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητά του),

– σε περίπτωση ανικανότητας του νικητή προς δικαιοπραξία, και

– σε περίπτωση που ο συμμετέχων είναι κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών και δεν υπάρχει συγκατάθεση συμμετοχής από το γονέα ή κηδεμόνα του, ή αν ο συμμετέχων δεν υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή του κηδεμόνα για την χρήση του δώρου από τον ίδιο τον συμμετέχοντα.

9. Τροποποίηση των Όρων

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς σε οποιοδήποτε στάδιο και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να ματαιώσει, να αναβάλει το Διαγωνισμό ή/και να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους, εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, γνωστοποιώντας τούτο μέσω σχετικής αναρτήσεως στην επίσημη ιστοσελίδα της στο Instagram και το Facebook, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα της που διατηρεί στο Διαδίκτυο (Internet). Οι ως άνω τροποποιήσεις των παρόντων Όρων Συμμετοχής, θα είναι δεσμευτικές για όλους τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή τρίτων αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή, ανάκληση, ματαίωση ή χρονική μετάθεση του Διαγωνισμού. Παρά το γεγονός ότι η Διοργανώτρια Εταιρεία λαμβάνει κάθε κατάλληλο και αναγκαίο μέτρο, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή διενέργεια και λειτουργία του Διαγωνισμού, υπάρχει περίπτωση να παρουσιασθούν σφάλματα. Σε τέτοια περίπτωση, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τον μετριασμό, διόρθωση ή/και απάλειψή τους.

10. Προσωπικά Δεδομένα

H Διοργανώτρια Εταιρεία σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων, την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύουν, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών οδηγιών, κατευθυντήριων γραμμών και αποφάσεων της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (‘ΑΠΔΠΧ’). Το όνομα προσωπικού λογαριασμού, που τηρεί ο νικητής στο Instagram και το Facebook θα συλλέγεται απευθείας από την Διοργανώτρια Εταιρεία, για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια Εταιρεία συλλέγει τα εξής προσωπικά δεδομένα του νικητή: ονοματεπώνυμο σε περίπτωση φυσικού προσώπου και επωνυμία σε περίπτωση νομικού προσώπου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό κινητού τηλεφώνου ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό δελτίου ταυτότητας και ημερομηνία γέννησης σε περίπτωση φυσικού προσώπου καθώς και υπογραφή για να επικοινωνεί με αυτόν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, να εξακριβώσει τα στοιχεία του και να του αποστείλει το Δώρο του Διαγωνισμού. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διατηρούνται για περίοδο τριών (3) μηνών από την κατακύρωση του νικητή, εντός της οποίας μπορεί να αμφισβητηθεί η ανάδειξη του νικητή και στη συνέχεια θα καταστρέφονται με ασφάλεια σύμφωνα με την Διαδικασία Διατήρησης και Διαγραφής της Διοργανώτριας Εταιρείας, με την επιφύλαξη διατήρησης στοιχείων που είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης της Διοργανώτριας Εταιρίας με τους συνδρομητές της. Για περισσότερες πληροφορίες για το πώς η Διοργανώτρια Εταιρεία προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και για τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του Διαγωνισμού.

11. Υποχρεώσεις συμμετεχόντων

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και στo πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά οποιουδήποτε συμμετέχοντος θεωρηθεί, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας Εταιρείας ως παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική, τότε αυτή έχει το δικαίωμα να αποκλείσει από το Διαγωνισμό το συμμετέχοντα που ενεργεί παράνομα ή/και καταχρηστικά ή/και αντισυμβατικά, ακόμη και να ακυρώσει το Δώρο.

12. Λοιποί όροι

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων εκ μέρους εκάστου συμμετέχοντα, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα. Οι συμμετέχοντες παραιτούνται επομένως από οποιαδήποτε αξίωσή τους έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας, η οποία απορρέει εκ της ως άνω αιτίας. Οι παρόντες Όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει που σχετίζεται με το Διαγωνισμό και την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων Όρων Συμμετοχής, αποκλειστικώς αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.