Διαγωνισμός δώρου εμπειρίας

Όροι Διαγωνισμού για την οδήγηση μίας Ferrari στην Αθήνα

1. Διοργανώτρια Εταιρεία

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «GROUPER CINEMAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» και το διακριτικό τίτλο «GROUPER CINEMAS A.E.», η οποία εδρεύει στο Άλιμο Αττικής, επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος αρ. 75, Τ.Κ. 17455, με Α.Φ.Μ. 998283692 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet) διαγωνισμό (εφεξής ο «Διαγωνισμός»). Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω του επίσημου λογαριασμού της εταιρείας μας στο κοινωνικό δίκτυο Instagram. Ο Διαγωνισμός θα φιλοξενηθεί στην παραπάνω πλατφόρμα και ειδικότερα στην ακόλουθη διεύθυνση https://www.instagram.com/options_cinemas/ για το Instagram. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι συνομολογούνται όλοι ως ουσιώδεις (εφεξής οι «Όροι»). Οι παρόντες Όροι θα είναι καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας στο Διαδίκτυο https://www.options-cinemas.gr/ μέσω σχετικού συνδέσμου.

2. Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα, που είναι νόμιμοι και μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα και έχουν συμπληρώσει το 19ο έτος της ηλικίας τους με απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είναι κάτοχοι διπλώματος αυτοκινήτου κατ’ ελάχιστον για δύο (2) έτη, καθώς και να πληρούν τις φυσικές προδιαγραφές χρήσης του δώρου, όπως αυτές ορίζονται από τον κατασκευαστή και τον πάροχο του δώρου.

Από το Διαγωνισμό εξαιρούνται: (α) στελέχη και υπάλληλοι/εργαζόμενοι της Διοργανώτριας Εταιρείας καθώς και των συνδεδεμένων αυτής επιχειρήσεων, (β) οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, μέχρι και το δεύτερο βαθμό, (γ) πρόσωπα που εμπλέκονται άμεσα στη διοργάνωση και διεξαγωγή του Διαγωνισμού, και (δ) φυσικά πρόσωπα που δεν πληρούν τα ως άνω κριτήρια. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δύναται να ακυρώσει οποιαδήποτε συμμετοχή και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα, σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμη και κατά την απονομή του Δώρου, σε περίπτωση που δεν συντρέχουν οι αναφερόμενες στους παρόντες Όρους προϋποθέσεις συμμετοχής.

3. Διάρκεια του Διαγωνισμού

Η διάρκεια του Διαγωνισμού αρχίζει την 2/2/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. (εφεξής η «Ημερομηνία Έναρξης») και λήγει την 12/2/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59 μ.μ. (εφεξής η «Ημερομηνία Λήξης») και συνολικά η («Διάρκεια του Διαγωνισμού»).

Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού θα θεωρούνται έγκυρες οι συμμετοχές, που θα υποβληθούν εντός της Διάρκειάς του, ήτοι, από την 2/2/2024, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00 π.μ., μέχρι και την 13/2/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59 μ.μ. και θα πληρούν τις προϋποθέσεις των παρόντων Όρων.

Διευκρινίζεται ρητά ότι τυχόν υποβαλλόμενες συμμετοχές μετά τη λήξη της Διάρκειας του Διαγωνισμού θα θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες ως μη γινόμενες και δεν θα επάγονται οιοδήποτε αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύουν την Διοργανώτρια Εταιρεία ή οποιονδήποτε τρίτο.

4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Προκειμένου έκαστος των ενδιαφερομένων να συμμετέχει στο Διαγωνισμό, απαιτείται να ολοκληρώσει την ακόλουθη διαδικασία:

α. Να διαθέτει, άλλως, να δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό στο Instagram

β. Να εισέλθει στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας στο Instagram https://www.instagram.com/options_cinemas και να γίνει ακόλουθός της (να κάνει “follow”)

γ. Να κάνει “tag” (με χρήση @) δύο (2) ακολούθους του στο Instagram στην αντίστοιχη ανάρτηση (“post”) που αφορά στο Διαγωνισμό και η οποία θα είναι αναρτημένη, καθ’ όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας στο Instagram https://www.instagram.com/options_cinemas ώστε να δύνανται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή, το tag θα πρέπει να εμφανιστεί ως ενεργός υπερσύνδεσμος (active hyperlink). Περαιτέρω, οι δύο (2) ακόλουθοι οι οποίοι θα αναφέρονται με tag στο σχόλιο θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 19 έτος της ηλικίας τους και να πληρούν τους Όρους. Είναι δε αυτονόητο ότι ο συμμετέχων θα πρέπει να έχει μεριμνήσει και να λάβει τη συναίνεση για την ως άνω αναφορά του ονόματος οιουδήποτε ακολούθου του στο post.

Η ολοκλήρωση των αναφερόμενων ανωτέρω βημάτων σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της διαδικασίας συμμετοχής στο Διαγωνισμό, με αποτέλεσμα να μην θεωρείται έγκυρη συμμετοχή, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν έχει ολοκληρώσει όλα τα παραπάνω βήματα. Επιπρόσθετα, η ολοκλήρωση όλων των προαναφερόμενων βημάτων συνιστά ταυτόχρονα εκ μέρους του συμμετέχοντα δήλωση ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρόντων Όρων.

Ειδικότερα, αναφορικά με το υπό δ. βήμα διευκρινίζονται τα ακόλουθα: Κάθε συμμετέχων καλείται κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού να κάνει “tag” μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram δύο (2) ακολούθους του στο Instagram. Αφότου ο ακόλουθος πατήσει πάνω στην ανάρτηση του post, θα αποκτήσει πρόσβαση στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας μας στο Instagram, οπότε θα δύναται να υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Προκειμένου για την έγκυρη συμμετοχή στο Διαγωνισμό κάθε ακόλουθος απαιτείται να ολοκληρώσει επιτυχώς τα αναφερόμενα στον παρόντα όρο 4. από α. έως δ. βήματα, να έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους και να πληροί αυτούς.

Με την επιτυχή υποβολή της αίτησης συμμετοχής του στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτιθέμενα, και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων, ο συμμετέχων λογαριασμός εξασφαλίζει μία (1) συμμετοχή στην κλήρωση του Διαγωνισμού.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία είναι η μόνη αρμόδια να επαληθεύσει την τήρηση της παραπάνω διαδικασίας από τους συμμετέχοντες και έχει το δικαίωμα να αποκλείσει οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο δεν έχει τηρήσει τους Όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας μας στο Instagram με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεμία υποχρέωση έχει αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση ή την παροχή διευκολύνσεων πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου στους ενδιαφερόμενους. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Επιπρόσθετα, η Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων εκ των ως άνω αιτιών και οι συμμετέχοντες παραιτούνται από κάθε σχετική τους αξίωση.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν προϋποθέτει την αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας της Διοργανώτριας Εταιρείας για την εγκυρότητά της.

5. Κλήρωση – Τρόπος Ανάδειξης Νικητή – Δώρο

Στα πλαίσια του Διαγωνισμού θα διεξαχθεί μία (1) κλήρωση. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά παρουσία δικηγόρου, μέσω ειδικού λογισμικού, που δεν επιτρέπει την ανθρώπινη παρέμβαση, ως ακολούθως: Την 13η-2-2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, η Διοργανώτρια Εταιρεία μας θα διεξάγει την κλήρωση, για την ανάδειξη του νικητή του Διαγωνισμού, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της στο Instagram. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν τρεις (3) νικητές. Αν για οποιονδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της κλήρωσης κατά την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα, η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ορισμού νεότερης ημέρας και ώρας διεξαγωγής της κλήρωσης με προηγούμενη ανακοίνωσή της στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας στο Instagram.

6. Δώρο

Το Δώρο του Διαγωνισμού για τους αναδειχθέντες νικητές είναι η εμπειρία να οδηγήσουν μια Ferrari 430 Scuderia Spider. Πρόκειται για όχημα 4.308 κυβικών, 8 κύλινδρων σε διάταξη V8, 470 ίππων, με επιτάχυνση από στάση 0-100km 3,7sec, τελική ταχύτητα 315km/h, το άναμμα μηχανής του οποίου γίνεται από το τιμόνι. Το δώρο περιλαμβάνει την απόλαυση της οδηγικής εμπειρίας του ως άνω οχήματος διάρκειας τριάντα-πέντε (35) λεπτών.

Το δώρο απευθύνεται σε τρεις (3) νικητές που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  1. Να είναι φυσικά πρόσωπα και να έχουν συμπληρώσει κατ΄ελάχιστον το 19ο έτος της ηλικίας τους. 
  2. Να είναι κάτοχοι διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου για τουλάχιστον 2 χρόνια.
  3. Η Ferrari 430 Scuderia Spider είναι διαμορφωμένη, ώστε δέχεται ως επιβάτες άτομα με μέγιστο βάρος τα 130 κιλά και ύψος από 1.50m έως 2m. Για το λόγο αυτό ο νικητής πρέπει να πληροί της φυσικές προδιαγραφές του οδηγού του συγκεκριμένου οχήματος, όπως αυτές ορίζονται από τον κατασκευαστή και τον πάροχο του δώρου.

Εφόσον πληροί τις ως άνω προϋποθέσεις, ο νικητής θα μπορεί να απολαύσει την οδηγική εμπειρία μιας Ferrari 430 Scuderia Spider διάρκειας τριάντα-πέντε (35) λεπτών. Συγκεκριμένα τα πρώτα (5) πέντε λεπτά ο νικητής θα ωφεληθεί από την παρουσίαση και την καθοδήγηση αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας και οδήγησης του οχήματος από τους κορυφαίους του χώρου της αυτοκίνησης. Στον χρόνο αυτό ο νικητής θα μπορεί, αν το επιθυμεί, να φωτογραφηθεί ή και να φωτογραφίσει το όχημα. Στη συνέχεια ο νικητής θα έχει την ευκαιρία να οδηγήσει το ως άνω όχημα για τριάντα (30) λεπτά σε πραγματικές συνθήκες στην Αττική οδό. Καθόλη την διάρκεια της οδήγησης ο νικητής υποχρεούται στην χρήση ζώνης, ενώ θα βρίσκεται παρών ως συνοδηγός ένας έμπειρος σύμβουλος οδήγησης Ferrari, ο οποίος ο οποίος φροντίζει για την ασφάλεια και την ομαλή πορεία με βοηθητικά πεντάλ. Στο τέλος της οδήγησης θα χορηγείται στο νικητή αναμνηστικό πιστοποιητικό.

Το Δώρο μπορεί να εξαργυρωθεί έως και εννέα (9) μήνες από την έκδοση του voucher από την Διοργανώτρια Εταιρεία. Αν για τον οποιονδήποτε λόγο το δώρο δεν εξαργυρωθεί εντός του παραπάνω ορισμένου χρόνου, αυτό χάνεται. 

Το δώρο παρέχεται από την εταιρεία με την επωνυμία «BALADEUR ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

Προκειμένου να απολαύσει την οδηγική εμπειρία, ο νικητής υποχρεούται να προγραμματίσει ένα ραντεβού επικοινωνώντας με τον πάροχο του δώρου, όπως υποδεικνύεται στο voucher που θα χορηγήσει η Διοργανώτρια Εταιρεία στο νικητή. Ο νικητής την ημέρα του ραντεβού υποχρεούται να προσκομίσει την άδεια οδήγησης στον πάροχο του δώρου, ως αποδεικτικό της ηλικίας και της οδηγικής του εμπειρίας. Αν κατόπιν επιθυμίας του νικητή υπάρξουν αλλαγές στο προγραμματισμένο ραντεβού, τότε ο νικητής οφείλει να επικοινωνήσει με τον παροχο του δώρου, ώστε να προγραμματίσει εκ νέου το ραντεβού για την απόλαυση της οδηγικής εμπειρίας μιας Ferrari 430 Scuderia Spider.

7. Διαδικασία Παράδοσης Δώρου

Κατόπιν της διενέργειας της κλήρωσης ο νικητής θα ειδοποιηθεί για το Δώρο, που κέρδισε, µέσω αποστολής προσωπικού μηνύματος στο λογαριασμό που διατηρεί στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Instagram, μέσω της οποίας συμμετείχε στο Διαγωνισμό. Η κατακύρωση του νικητή και η παραλαβή του Δώρου τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της προσκόμισης και επίδειξης από αυτόν στην Διοργανώτρια Εταιρεία αναγνωριστικού δημόσιου εγγράφου, όπως δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία του νικητή ή των ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένων από αυτόν προσώπων ή των νόμιμων εκπροσώπων σε περίπτωση νομικού προσώπου, καθώς και η πλήρωσής των λοιπών προϋποθέσεων κατακύρωσης του δώρου, όπως αυτές ορίζονται από την Διοργανώτρια Εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση ή σε περίπτωση μη πλήρωσης των ως άνω προϋποθέσεων, το Δώρο θα τίθεται στην ευχέρεια της Διοργανώτριας Εταιρείας, είτε για την ανάκληση, είτε για την αναδιανομή του.

Η εξαργύρωση του Δώρου θα γίνει κατόπιν συνεννόησης του νικητή με τα γραφεία της Διοργανώτριας Εταιρείας ή κατόπιν συνεννόησης του νικητή με την εταιρεία με την επωνυμία «BALADEUR ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». Εάν, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της ως άνω κλήρωσης, δεν καταστεί εφικτό να εντοπιστεί ο νικητής, ή δεν επαληθευθεί η εγκυρότητα της συμμετοχής του ή η συμμετοχή του ακυρωθεί λόγω παράβασης των παρόντων Όρων, η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο συγκεκριμένο νικητή και διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει ή να μη διαθέσει το Δώρο κατά τη διακριτική της ευχέρεια, δεδομένου ότι θα έχει εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις της απέναντι στο νικητή. Ο νικητής φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή δήλωση των στοιχείων του προς τη Διοργανώτρια Εταιρεία. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής δήλωση των στοιχείων του νικητή, παρέχει το δικαίωμα στη Διοργανώτρια Εταιρεία να τον αποκλείσει από το Διαγωνισμό. Το Δώρο του Διαγωνισμού είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται ούτε μεταβιβάζεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο Δώρο, ή/και προϊόν της Διοργανώτριας Εταιρείας, ή η εξαργύρωσή του σε χρήματα, σε οποιαδήποτε τιμή. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το Δώρο. Η ευθύνη της Διοργανώτριας Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του προγραμματισμένου ως άνω Δώρου. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, τα διακριτικά γνωρίσματα, σε λέξεις ή ενδείξεις που προσομοιάζουν προς τα σήματα, brands ή οποιεσδήποτε μεταφράσεις αυτών ή το διακριτικό τίτλο ή την επιχειρηματική δραστηριότητα ή τις ευρεσιτεχνίες της Διοργανώτριας Εταιρείας. Με την παρέλευση της Διάρκειας του Διαγωνισμού και την παράδοση του Δώρου κατά τα ανωτέρω, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει το όνομα και το αρχικό του επωνύμου του νικητή, ή εναλλακτικά το αναγνωριστικό (“ψευδώνυμο”) που διατηρεί ο νικητής στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας στο Instagram, στην επίσημη ιστοσελίδα της που διατηρεί στο Διαδίκτυο (Internet) καθώς και σε οποιοδήποτε έντυπό της ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης (ενδεικτικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, internet και έντυπα) και να προβεί σε διαφημιστική προβολή και εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παράδοσης του Δώρου. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαφημιστική προβολή και εκμετάλλευση κατά τα ανωτέρω θα λαμβάνει χώρα για διάστημα είκοσι (20) ημερών από την κατακύρωση του Δώρου στο νικητή. Κατόπιν παράδοσης του Δώρου, η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε περαιτέρω ευθύνη και υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων και του νικητή, ο δε νικητής του Διαγωνισμού ουδεμία άλλη απαίτηση ή αξίωση διατηρεί έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας, οικονομικής ή άλλης φύσεως, στο πλαίσιο αυτού.

8. Αποκλεισμός νικητή

Ο νικητής μπορεί να αποκλεισθεί σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και σε αυτό της παράδοσης του Δώρου του, εφόσον συντρέξει έστω ένας από τους ακόλουθους λόγους:

– σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι τους ουσιώδεις,

– λόγω κωλύματος του δυνάμει των παρόντων Όρων,

– σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία της Διοργανώτριας Εταιρείας με το νικητή, εντός των προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες Όρους,

 – σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παρουσιασθεί εντός των προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες Όρους ή παρουσιασθεί εκπρόθεσμα για να παραλάβει το Δώρο του,

– σε περίπτωση που δεν προσκομίσει αποδεικτικά των στοιχείων του (όπως Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι είναι άνω των 19 ετών κλπ),

– λόγω ανικανότητας του νικητή προς δικαιοπραξία.

– λόγω μη πλήρωσης των προϋποθέσεων που θέτει η Διοργανώτρια του Δώρου ή/ και ο πάροχος του δώρου για την χρήση του δώρου.

9. Τροποποίηση των Όρων

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς σε οποιοδήποτε στάδιο και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να ματαιώσει, να αναβάλει το Διαγωνισμό ή/και να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους, εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, γνωστοποιώντας τούτο μέσω σχετικής αναρτήσεως στην επίσημη ιστοσελίδα της στο Instagram καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα της που διατηρεί στο Διαδίκτυο (Internet). Οι ως άνω τροποποιήσεις των παρόντων Όρων Συμμετοχής, θα είναι δεσμευτικές για όλους τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή τρίτων αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή, ανάκληση, ματαίωση ή χρονική μετάθεση του Διαγωνισμού. Παρά το γεγονός ότι η Διοργανώτρια Εταιρεία λαμβάνει κάθε κατάλληλο και αναγκαίο μέτρο, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή διενέργεια και λειτουργία του Διαγωνισμού, υπάρχει περίπτωση να παρουσιασθούν σφάλματα. Σε τέτοια περίπτωση, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τον μετριασμό, διόρθωση ή/και απάλειψή τους.

10. Προσωπικά Δεδομένα

H Διοργανώτρια Εταιρεία σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων, την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύουν, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών οδηγιών, κατευθυντήριων γραμμών και αποφάσεων της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (‘ΑΠΔΠΧ’). Το όνομα προσωπικού λογαριασμού, που τηρεί ο νικητής στο Instagram θα συλλέγεται απευθείας από την Διοργανώτρια Εταιρεία, για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια Εταιρεία συλλέγει τα εξής προσωπικά δεδομένα του νικητή: ονοματεπώνυμο σε περίπτωση φυσικού προσώπου και επωνυμία σε περίπτωση νομικού προσώπου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό κινητού τηλεφώνου ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό δελτίου ταυτότητας και ημερομηνία γέννησης σε περίπτωση φυσικού προσώπου καθώς και υπογραφή για να επικοινωνεί με αυτόν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, να εξακριβώσει τα στοιχεία του και να του αποστείλει το Δώρο του Διαγωνισμού. Τα προσωπικά δεδομένα του νικητή δύνανται να κοινοποιηθούν στην εταιρεία με την επωνυμία «BALADEUR ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» για την εξαργύρωση του Δώρου. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διατηρούνται για περίοδο τριών (3) μηνών από την κατακύρωση του νικητή, εντός της οποίας μπορεί να αμφισβητηθεί η ανάδειξη του νικητή και στη συνέχεια θα καταστρέφονται με ασφάλεια σύμφωνα με την Διαδικασία Διατήρησης και Διαγραφής της Διοργανώτριας Εταιρείας, με την επιφύλαξη διατήρησης στοιχείων που είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης της Διοργανώτριας Εταιρίας με τους συνδρομητές της. Για περισσότερες πληροφορίες για το πώς η Διοργανώτρια Εταιρεία προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και για τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του Διαγωνισμού.

11. Υποχρεώσεις συμμετεχόντων

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά οποιουδήποτε συμμετέχοντος θεωρηθεί, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας Εταιρείας ως παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική, τότε αυτή έχει το δικαίωμα να αποκλείσει από το Διαγωνισμό το συμμετέχοντα που ενεργεί παράνομα ή/και καταχρηστικά ή/και αντισυμβατικά, ακόμη και να ακυρώσει το Δώρο.

12. Λοιποί όροι

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων εκ μέρους εκάστου συμμετέχοντα, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα. Οι συμμετέχοντες παραιτούνται επομένως από οποιαδήποτε αξίωσή τους έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας, η οποία απορρέει εκ της ως άνω αιτίας. Οι παρόντες Όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει που σχετίζεται με το Διαγωνισμό και την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων Όρων Συμμετοχής, αποκλειστικώς αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.