Διαγωνισμός για ιδιωτική προβολή

Όροι Διαγωνισμού

1. Διοργανώτρια Εταιρεία

Εν όψει της ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «GROUPER CINEMAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» και το διακριτικό τίτλο «GROUPER CINEMAS A.E.», η οποία εδρεύει στο Άλιμο Αττικής, επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος αρ. 75, Τ.Κ. 17455, με Α.Φ.Μ. 998283692 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet) διαγωνισμό για την απόλαυση της εμπειρίας ιδιωτικής κινηματογραφικής προβολής (private screening) στους κινηματογράφους της: Options Cinemas Ίλιον, Options Cinemas Γλυφάδα, Options Cinemas Μακεδονία και Options Cinemas Veso Mare (εφεξής ο «Διαγωνισμός»). Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην έδρα της Διοργανώτρια Εταιρείας, ως ορίζεται ανωτέρω, παρουσία δικηγόρου. Ο Διαγωνισμός θα φιλοξενηθεί στην παραπάνω πλατφόρμα και ειδικότερα στην ακόλουθη διεύθυνση https://www.instagram.com/options_cinemas/για το Instagram και https://www.facebook.com/optionscinemas/ για το Facebook. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι συνομολογούνται όλοι ως ουσιώδεις (εφεξής οι «Όροι»). Οι παρόντες Όροι θα είναι καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας στο Διαδίκτυο https://www.options-cinemas.gr/ μέσω σχετικού συνδέσμου.

2. Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα άνω των δεκαοκτώ (18) ετών, που είναι νόμιμοι και μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα, εφόσον έχουν αποδεχτεί την συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού τους χαρακτήρα κατά την αγορά του ηλεκτρονικού εισιτηρίου (e-ticket).

Από το Διαγωνισμό εξαιρούνται: (α) στελέχη και υπάλληλοι/εργαζόμενοι της Διοργανώτριας Εταιρείας καθώς και των συνδεδεμένων αυτής επιχειρήσεων, (β) οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, μέχρι και το δεύτερο βαθμό, (γ) πρόσωπα που εμπλέκονται άμεσα στη διοργάνωση και διεξαγωγή του Διαγωνισμού, και (δ) φυσικά πρόσωπα που δεν πληρούν τα ως άνω κριτήρια. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δύναται να ακυρώσει οποιαδήποτε συμμετοχή και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα, σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμη και κατά την απονομή του Δώρου, σε περίπτωση που δεν συντρέχουν οι αναφερόμενες στους παρόντες Όρους προϋποθέσεις συμμετοχής.

3. Διάρκεια του Διαγωνισμού

Η διάρκεια του Διαγωνισμού αρχίζει την 9η/2/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 00:00 π.μ. (εφεξής η «Ημερομηνία Έναρξης») και λήγει την 14η/2/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 23:59 μ.μ. (εφεξής η «Ημερομηνία Λήξης») και συνολικά η («Διάρκεια του Διαγωνισμού»).

Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού θα θεωρούνται έγκυρες οι συμμετοχές, που θα υποβληθούν εντός της Διάρκειάς του, ήτοι, από την 9η/2/2024, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 00:00 π.μ., μέχρι και την 14η/2/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 23:59 μ.μ. και θα πληρούν τις προϋποθέσεις των παρόντων Όρων.

Διευκρινίζεται ρητά ότι τυχόν υποβαλλόμενες συμμετοχές μετά τη λήξη της Διάρκειας του Διαγωνισμού θα θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες ως μη γινόμενες και δεν θα επάγονται οιοδήποτε αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύουν την Διοργανώτρια Εταιρεία ή οποιονδήποτε τρίτο.

4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Προκειμένου έκαστος των ενδιαφερομένων να συμμετέχει στο Διαγωνισμό, απαιτείται να προβεί σε αγορά τουλάχιστον ενός (1) ηλεκτρονικού εισιτηρίου (e-ticket) μέσω του ιστοτόπου του κινηματογράφου της Διοργανώτριας Εταιρείας (https://www.options-cinemas.gr/) από την Ημερομηνία Έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι και την Ημερομηνία Λήξης του ως ορίζεται ανωτέρω, δηλαδή από 9/2/2024 έως και 14/2/2024.

Με την επιτυχή υποβολή της αίτησης συμμετοχής του στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτιθέμενα, και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων, ο συμμετέχων λογαριασμός εξασφαλίζει μία (1) συμμετοχή στην κλήρωση του Διαγωνισμού.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία είναι η μόνη αρμόδια να επαληθεύσει την τήρηση της παραπάνω διαδικασίας από τους συμμετέχοντες και έχει το δικαίωμα να αποκλείσει οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο δεν έχει τηρήσει τους Όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την καταβολή του αντιτίμου για την αγορά του ηλεκτρονικού εισιτηρίου από τον ιστότοπο του κινηματογράφου, χωρίς άλλη πρόσθετη επιβάρυνση. Η Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεμία υποχρέωση έχει αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση ή την παροχή διευκολύνσεων πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου στους ενδιαφερόμενους. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Επιπρόσθετα, η Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων εκ των ως άνω αιτιών και οι συμμετέχοντες παραιτούνται από κάθε σχετική τους αξίωση.

5. Κλήρωση – Τρόπος Ανάδειξης Νικητή – Δώρο

Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού για την ανάδειξη των νικητών θα διεξαχθούν τέσσερις (4) κληρώσεις, μία (1) κλήρωση για κάθε κινηματογράφο της Διοργανώτριας Εταιρείας (Options Cinemas Ίλιον, Options Cinemas Γλυφάδα, Options Cinemas Μακεδονία και Options Cinemas Veso Mare). Οι κληρώσεις για την ανάδειξη του νικητή του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθούν, παρουσία δικηγόρου, την 15η/2/2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, από την Διοργανώτρια Εταιρεία μας. Όστις επιθυμεί μπορεί να παραβρεθεί κατά την ως άνω ημέρα και ώρα στην διενεργηθείσα κλήρωση. Αν για οποιονδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της κλήρωσης κατά την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα, η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ορισμού νεότερης ημέρας και ώρας διεξαγωγής της κλήρωσης με προηγούμενη ανακοίνωσή της στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας στο Instagram και το Facebook.

6. Δώρο

Κλείσε ηλεκτρονικά το εισιτήριό σου και μπες στην κλήρωση για την απόλαυση μιας ιδιωτικής κινηματογραφικής εμπειρίας στα Options Cinemas. Το Δώρο του Διαγωνισμού για τους αναδειχθέντες νικητές είναι η εμπειρία της ιδιωτικής προβολής ταινίας (private screening) στους χώρους των κινηματογράφων της Διοργανώτριας Εταιρείας. Ο νικητής θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει μία ιδιωτική κινηματογραφική εμπειρία στα Options Cinemas μόνος του ή με τα πρόσωπα της επιλογής του. Συγκεκριμένα, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα παραχωρήσει σε κάθε νικητή την χρήση μίας αίθουσας για κάθε έναν εκ των τεσσάρων κινηματογράφων της, ήτοι τα Options Cinemas Ίλιον, τα Options Cinemas Γλυφάδα, τα Options Cinemas Μακεδονία καιτα Options Cinemas Veso Mare, προκειμένου να παρακολουθήσει μία ταινία της επιλογής του. Η ταινία θα επιλεγεί από το νικητή αποκλειστικά μεταξύ των διαθέσιμων προς προβολή ταινιών του εκάστοτε κινηματογράφου. Η διάρκεια χρήσης της αίθουσας θα είναι ίση με την διάρκεια προβολής της επιλεγείσας από τον νικητή ταινίας.

Το δώρο απευθύνεται σε τέσσερις (4) νικητές που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  1. Να είναι φυσικά πρόσωπα άνω των δεκαοκτώ (18) ετών
  2. Να έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα.
  3. Να έχουν αποδεχθεί τους όρους για την συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Εφόσον πληροί τις ως άνω προϋποθέσεις, ο νικητής θα μπορεί να απολαύσει την ιδιωτική προβολή μίας ταινίας της αρεσκείας του μόνος ή με τα πρόσωπα της επιλογής του.

Το Δώρο μπορεί να εξαργυρωθεί έως την 31η/5/2024, ημέρες Δευτέρα έως και Τετάρτη και κατόπιν συνεννόησης με την Διοργανώτρια Εταιρεία. Αν για τον οποιονδήποτε λόγο το δώρο δεν εξαργυρωθεί εντός του παραπάνω ορισμένου χρόνου, αυτό χάνεται. 

Το δώρο παρέχεται από την Διοργανώτρια Εταιρεία.

Προκειμένου να απολαύσει εμπειρία της ιδιωτικής κινηματογραφικής προβολής, ο νικητής υποχρεούται να προγραμματίσει ένα ραντεβού επικοινωνώντας με την Διοργανώτρια Εταιρεία, όπως υποδεικνύεται στο voucher που θα χορηγήσει η Διοργανώτρια Εταιρεία στο νικητή. Ο προγραμματισμός του ραντεβού θα γίνει σε συνεννόηση με την Διοργανώτρια Εταιρεία για την ημέρα και την ώρα προβολής ανάλογα με την διαθεσιμότητα των αιθουσών. Ο νικητής την ημέρα του ραντεβού υποχρεούται να προσκομίσει την αστυνομική του ταυτότητα. Αν κατόπιν επιθυμίας του νικητή υπάρξουν αλλαγές στο προγραμματισμένο ραντεβού, τότε ο νικητής οφείλει να επικοινωνήσει με την Διοργανώτρια Εταιρεία, ώστε να προγραμματίσει εκ νέου το ραντεβού για την της ιδιωτικής κινηματογραφικής προβολής. Η διοργανώτρια Εταιρεία μπορεί να τροποποιήσει την ώρα του ραντεβού, εφόσον ειδοποιήσει εγκαίρως το νικητή και προγραμματίσει εκ νέου το ραντεβού σε ημέρα και ώρα της επιλογής του νικητή, υπό την επιφύλαξη των ανωτέρω.

7. Διαδικασία Παράδοσης Δώρου

Με το πέρας της κλήρωσης ο νικητής θα ειδοποιηθεί για το Δώρο, που κέρδισε, µέσω αποστολής προσωπικού μηνύματος από τη Διοργανώτρια Εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που δήλωσε κατά την αγορά του ηλεκτρονικού του εισιτηρίου από τον ιστότοπο του κινηματογράφου της Διοργανώτριας Εταιρείας. Η κατακύρωση του νικητή και η παραλαβή του Δώρου τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της προσκόμισης και επίδειξης από αυτόν στην Διοργανώτρια Εταιρεία αναγνωριστικού δημόσιου εγγράφου, όπως δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία του νικητή ή των ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένων από αυτόν προσώπων ή των νόμιμων εκπροσώπων σε περίπτωση νομικού προσώπου, καθώς και η πλήρωσής των λοιπών προϋποθέσεων κατακύρωσης του δώρου, όπως αυτές ορίζονται από την Διοργανώτρια Εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση ή σε περίπτωση μη πλήρωσης των ως άνω προϋποθέσεων, το Δώρο θα τίθεται στην ευχέρεια της Διοργανώτριας Εταιρείας, είτε για την ανάκληση, είτε για την αναδιανομή του.

Η εξαργύρωση του Δώρου θα γίνει κατόπιν συνεννόησης του νικητή με τα γραφεία της Διοργανώτριας Εταιρείας, κατά τα ανωτέρω. Εάν, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της ως άνω κλήρωσης, δεν καταστεί εφικτό να εντοπιστεί ο νικητής, ή δεν επαληθευθεί η εγκυρότητα της συμμετοχής του ή η συμμετοχή του ακυρωθεί λόγω παράβασης των παρόντων Όρων, η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο συγκεκριμένο νικητή και διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει ή να μη διαθέσει το Δώρο κατά τη διακριτική της ευχέρεια, δεδομένου ότι θα έχει εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις της απέναντι στο νικητή. Ο νικητής φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή δήλωση των στοιχείων του προς τη Διοργανώτρια Εταιρεία. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής δήλωση των στοιχείων του νικητή, παρέχει το δικαίωμα στη Διοργανώτρια Εταιρεία να τον αποκλείσει από το Διαγωνισμό. Το Δώρο του Διαγωνισμού είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται ούτε μεταβιβάζεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο Δώρο, ή/και προϊόν της Διοργανώτριας Εταιρείας, ή η εξαργύρωσή του σε χρήματα, σε οποιαδήποτε τιμή. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το Δώρο. Η ευθύνη της Διοργανώτριας Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του προγραμματισμένου ως άνω Δώρου. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, τα διακριτικά γνωρίσματα, σε λέξεις ή ενδείξεις που προσομοιάζουν προς τα σήματα, brands ή οποιεσδήποτε μεταφράσεις αυτών ή το διακριτικό τίτλο ή την επιχειρηματική δραστηριότητα ή τις ευρεσιτεχνίες της Διοργανώτριας Εταιρείας. Με την παρέλευση της Διάρκειας του Διαγωνισμού και την παράδοση του Δώρου κατά τα ανωτέρω, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει το όνομα και το αρχικό του επωνύμου του νικητή, ή εναλλακτικά το αναγνωριστικό (“ψευδώνυμο”) που διατηρεί ο νικητής στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και το Facebook, στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας στο Instagram και το Facebook, στην επίσημη ιστοσελίδα της που διατηρεί στο Διαδίκτυο (Internet) καθώς και σε οποιοδήποτε έντυπό της ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης (ενδεικτικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, internet και έντυπα) και να προβεί σε διαφημιστική προβολή και εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παράδοσης του Δώρου. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαφημιστική προβολή και εκμετάλλευση κατά τα ανωτέρω θα λαμβάνει χώρα για διάστημα είκοσι (20) ημερών από την κατακύρωση του Δώρου στο νικητή. Κατόπιν παράδοσης του Δώρου, η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε περαιτέρω ευθύνη και υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων και του νικητή, ο δε νικητής του Διαγωνισμού ουδεμία άλλη απαίτηση ή αξίωση διατηρεί έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας, οικονομικής ή άλλης φύσεως, στο πλαίσιο αυτού.

8. Αποκλεισμός νικητή

Ο νικητής μπορεί να αποκλεισθεί σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και σε αυτό της παράδοσης του Δώρου του, εφόσον συντρέξει έστω ένας από τους ακόλουθους λόγους:

– σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι τους ουσιώδεις,

– λόγω κωλύματός του δυνάμει των παρόντων Όρων,

– σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία της Διοργανώτριας Εταιρείας με το νικητή, εντός των προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες Όρους,

 – σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παρουσιασθεί εντός των προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες Όρους ή παρουσιασθεί εκπρόθεσμα για να παραλάβει το Δώρο του,

– σε περίπτωση που δεν προσκομίσει αποδεικτικά των στοιχείων του (όπως Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητά του),

– λόγω ανικανότητας του νικητή προς δικαιοπραξία

 –  σε περίπτωση ανηλίκου.

9. Υποχρεώσεις-Ευθύνη Νικητή

Η διάρκεια της χρήσης της αίθουσας προσδιορίζεται από την διάρκεια της προβαλλόμενης ταινίας. Με το πέρας αυτής λήγει και το δικαίωμα χρήσης της αίθουσας από το νικητή και ο τελευταίος υποχρεούται αν επιτρέψει την αίθουσα, όπως την παρέλαβε, στην Διοργανώτρια Εταιρεία.

Καθόλη την διάρκεια της προβολής της ταινίας ο νικητής υποχρεούται να μεταχειρίζεται επιμελώς της παραχωρηθείσας αίθουσας και συμμορφώνεται με τους κανόνες του κινηματογράφου. Για κάθε ζημία στον παραχωρηθέντα χώρο, ο νικητής θα ευθύνεται σε αποζημίωση. Τα αυτά ισχύουν και για τους τρίτους που θα εισέλθουν στον ως άνω χώρο κατόπιν πρόσκλησης του νικητή.

Ο νικητής δεν δικαιούται να κάνει διαφορετική χρήση της αίθουσας από την οριζόμενη επί του παρόντος, ούτε να παραχωρήσει χωρίς άδεια του χρήστη τη χρήση του πράγματος σε τρίτον. Ο νικητής σε καμία περίπτωση δεν δικαιούται να εισπράττει αντίτιμο για την είσοδο τρίτων στον χώρου της ιδιωτικής προβολής. Σε διαφορετική περίπτωση το ποσό αυτό θα αποδίδεται στην Διοργανώτρια Εταιρεία.

10. Τροποποίηση των Όρων

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς σε οποιοδήποτε στάδιο και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να ματαιώσει, να αναβάλει το Διαγωνισμό ή/και να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους, εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, γνωστοποιώντας τούτο μέσω σχετικής αναρτήσεως στην επίσημη ιστοσελίδα της στο Instagram και το Facebook, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα της που διατηρεί στο Διαδίκτυο (Internet). Οι ως άνω τροποποιήσεις των παρόντων Όρων Συμμετοχής, θα είναι δεσμευτικές για όλους τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή τρίτων αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή, ανάκληση, ματαίωση ή χρονική μετάθεση του Διαγωνισμού. Παρά το γεγονός ότι η Διοργανώτρια Εταιρεία λαμβάνει κάθε κατάλληλο και αναγκαίο μέτρο, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή διενέργεια και λειτουργία του Διαγωνισμού, υπάρχει περίπτωση να παρουσιασθούν σφάλματα. Σε τέτοια περίπτωση, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τον μετριασμό, διόρθωση ή/και απάλειψή τους.

11. Προσωπικά Δεδομένα

H Διοργανώτρια Εταιρεία σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων, την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύουν, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών οδηγιών, κατευθυντήριων γραμμών και αποφάσεων της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (‘ΑΠΔΠΧ’). Το όνομα προσωπικού λογαριασμού, που τηρεί ο νικητής στο Instagram και το Facebook θα συλλέγεται απευθείας από την Διοργανώτρια Εταιρεία, για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια Εταιρεία συλλέγει τα εξής προσωπικά δεδομένα του νικητή: ονοματεπώνυμο σε περίπτωση φυσικού προσώπου και επωνυμία σε περίπτωση νομικού προσώπου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό κινητού τηλεφώνου ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό δελτίου ταυτότητας και ημερομηνία γέννησης σε περίπτωση φυσικού προσώπου καθώς και υπογραφή για να επικοινωνεί με αυτόν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, να εξακριβώσει τα στοιχεία του και να του αποστείλει το Δώρο του Διαγωνισμού. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διατηρούνται για περίοδο τριών (3) μηνών από την κατακύρωση του νικητή, εντός της οποίας μπορεί να αμφισβητηθεί η ανάδειξη του νικητή και στη συνέχεια θα καταστρέφονται με ασφάλεια σύμφωνα με την Διαδικασία Διατήρησης και Διαγραφής της Διοργανώτριας Εταιρείας, με την επιφύλαξη διατήρησης στοιχείων που είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης της Διοργανώτριας Εταιρίας με τους συνδρομητές της. Για περισσότερες πληροφορίες για το πώς η Διοργανώτρια Εταιρεία προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και για τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του Διαγωνισμού.

12. Υποχρεώσεις συμμετεχόντων

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και στo πλαίσio των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά οποιουδήποτε συμμετέχοντος θεωρηθεί, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας Εταιρείας ως παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική, τότε αυτή έχει το δικαίωμα να αποκλείσει από το Διαγωνισμό το συμμετέχοντα που ενεργεί παράνομα ή/και καταχρηστικά ή/και αντισυμβατικά, ακόμη και να ακυρώσει το Δώρο.

13. Λοιποί όροι

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων εκ μέρους εκάστου συμμετέχοντα, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα. Οι συμμετέχοντες παραιτούνται επομένως από οποιαδήποτε αξίωσή τους έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας, η οποία απορρέει εκ της ως άνω αιτίας. Οι παρόντες Όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει που σχετίζεται με το Διαγωνισμό και την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων Όρων Συμμετοχής, αποκλειστικώς αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.