Διαγωνισμός για τον εορτασμό των 100 χρόνων Disney

 

 

Όροι Διαγωνισμού

1. Διοργανώτρια Εταιρεία

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «GROUPER CINEMAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» και το διακριτικό τίτλο «GROUPER CINEMAS A.E.», η οποία εδρεύει στο Άλιμο Αττικής, επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος αρ. 75, Τ.Κ. 17455, με Α.Φ.Μ. 998283692 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet) διαγωνισμό (εφεξής ο «Διαγωνισμός»). Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω του επίσημου λογαριασμού του Σάκη Τανιμανίδη στο κοινωνικό δίκτυο Instagram. Ο Διαγωνισμός θα φιλοξενηθεί στην παραπάνω πλατφόρμα και ειδικότερα στην ακόλουθη διεύθυνση https://www.instagram.com/sakiswp/ για το Instagram. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι συνομολογούνται όλοι ως ουσιώδεις (εφεξής οι «Όροι»). Οι παρόντες Όροι θα είναι καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας στο Διαδίκτυο https://www.options-cinemas.gr/ μέσω σχετικού συνδέσμου.

2. Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα, που είναι νόμιμοι και μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα και έχουν συμπληρώσει το 18 έτος της ηλικίας τους, καθώς και όλα τα νομικά πρόσωπα, που έχουν νόμιμα συσταθεί και λειτουργούν στην Ελλάδα, όπως νομίμως εκπροσωπούνται. Από το Διαγωνισμό εξαιρούνται: (α) στελέχη και υπάλληλοι/εργαζόμενοι της Διοργανώτριας Εταιρείας καθώς και των συνδεδεμένων αυτής επιχειρήσεων, (β) οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, μέχρι και το δεύτερο βαθμό και (γ) πρόσωπα που εμπλέκονται άμεσα στη διοργάνωση και διεξαγωγή του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δύναται να ακυρώσει οποιαδήποτε συμμετοχή και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα, σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμη και κατά την απονομή του Δώρου, σε περίπτωση που δεν συντρέχουν οι αναφερόμενες στους παρόντες Όρους προϋποθέσεις συμμετοχής.

3. Διάρκεια του Διαγωνισμού

Η διάρκεια του Διαγωνισμού αρχίζει την 1/7/2023, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ. (εφεξής η «Ημερομηνία Έναρξης») και λήγει την 10/7/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59 μ.μ. (εφεξής η «Ημερομηνία Λήξης») και συνολικά η («Διάρκεια του Διαγωνισμού»).

Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού θα θεωρούνται έγκυρες οι συμμετοχές, που θα υποβληθούν εντός της Διάρκειάς του, ήτοι, από την 1/7/2023, ημέρα Σάββατο  και ώρα 10:00 π.μ., μέχρι και την 10/7/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59 μ.μ. και θα πληρούν τις προϋποθέσεις των παρόντων Όρων.

Διευκρινίζεται ρητά ότι τυχόν υποβαλλόμενες συμμετοχές μετά τη λήξη της Διάρκειας του Διαγωνισμού θα θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες ως μη γινόμενες και δεν θα επάγονται οιοδήποτε αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύουν την Διοργανώτρια Εταιρεία ή οποιονδήποτε τρίτο.

4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Προκειμένου έκαστος των ενδιαφερομένων να συμμετέχει στο Διαγωνισμό, απαιτείται να ολοκληρώσει την ακόλουθη διαδικασία:

α. Να διαθέτει, άλλως, να δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό στο Instagram

β. Να εισέλθει στην επίσημη ιστοσελίδα του Σάκη Τανιμανίδη στο Instagram https://www.instagram.com/sakiswp και να γίνει ακόλουθός της (να κάνει “follow”)

γ. Να εισέλθει στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας στο Instagram https://www.instagram.com/options_cinemas/ και να γίνει ακόλουθός της (να κάνει “follow”)

δ. Να κάνει “tag” (με χρήση @) δύο (2) ακολούθους του στο Instagram στην αντίστοιχη ανάρτηση (“post”) που αφορά στο Διαγωνισμό και η οποία θα είναι αναρτημένη, καθ’ όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, στην επίσημη ιστοσελίδα του Σάκη Τανιμανίδη στο Instagram https://www.instagram.com/sakiswp ώστε να δύνανται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή, το tag θα πρέπει να εμφανιστεί ως ενεργός υπερσύνδεσμος (active hyperlink). Περαιτέρω, οι δύο (2) ακόλουθοι οι οποίοι θα αναφέρονται με tag στο σχόλιο θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18 έτος της ηλικίας τους και να πληρούν τους Όρους. Είναι δε αυτονόητο ότι ο συμμετέχων θα πρέπει να έχει μεριμνήσει και να λάβει τη συναίνεση για την ως άνω αναφορά του ονόματος οιουδήποτε ακολούθου του στο post.

Η ολοκλήρωση των αναφερόμενων ανωτέρω βημάτων σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της διαδικασίας συμμετοχής στο Διαγωνισμό, με αποτέλεσμα να μην θεωρείται έγκυρη συμμετοχή, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν έχει ολοκληρώσει όλα τα παραπάνω βήματα. Επιπρόσθετα, η ολοκλήρωση όλων των προαναφερόμενων βημάτων συνιστά ταυτόχρονα εκ μέρους του συμμετέχοντα δήλωση ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρόντων Όρων.

Ειδικότερα, αναφορικά με το υπό δ. βήμα διευκρινίζονται τα ακόλουθα: Κάθε συμμετέχων καλείται κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού να κάνει “tag” μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram δύο (2) ακολούθους του στο Instagram. Αφότου ο ακόλουθος πατήσει πάνω στην ανάρτηση του post, θα αποκτήσει πρόσβαση στην επίσημη ιστοσελίδα του Σάκη Τανιμανίδη στο Instagram, οπότε θα δύναται να υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Προκειμένου για την έγκυρη συμμετοχή στο Διαγωνισμό κάθε ακόλουθος απαιτείται να ολοκληρώσει επιτυχώς τα αναφερόμενα στον παρόντα όρο 4. από α. έως δ. βήματα, να έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους και να πληροί αυτούς.

Με την επιτυχή υποβολή της αίτησης συμμετοχής του στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτιθέμενα, και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων, ο συμμετέχων λογαριασμός εξασφαλίζει μία (1) συμμετοχή στην κλήρωση του Διαγωνισμού.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία είναι η μόνη αρμόδια να επαληθεύσει την τήρηση της παραπάνω διαδικασίας από τους συμμετέχοντες και έχει το δικαίωμα να αποκλείσει οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο δεν έχει τηρήσει τους Όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων τόσο στην επίσημη ιστοσελίδα του Σάκη Τανιμανίδη στο Instagram όσο και στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας στο Instagram με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεμία υποχρέωση έχει αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση ή την παροχή διευκολύνσεων πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου στους ενδιαφερόμενους. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Επιπρόσθετα, η Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων εκ των ως άνω αιτιών και οι συμμετέχοντες παραιτούνται από κάθε σχετική τους αξίωση.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν προϋποθέτει την αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας της Διοργανώτριας Εταιρείας για την εγκυρότητά της.

5. Κλήρωση – Τρόπος Ανάδειξης Νικητή – Δώρο

Στα πλαίσια του Διαγωνισμού θα διεξαχθεί μία (1) κλήρωση. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, μέσω ειδικού λογισμικού, που δεν επιτρέπει την ανθρώπινη παρέμβαση, ως ακολούθως: Την 11η-7-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, ο Σάκης Τανιμανίδης θα διεξάγει την κλήρωση, για την ανάδειξη του νικητή του Διαγωνισμού, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της του στο Instagram. Από την κλήρωση θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής. Αν για οποιονδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της κλήρωσης κατά την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα, η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ορισμού νεότερης ημέρας και ώρας διεξαγωγής της κλήρωσης με προηγούμενη ανακοίνωσή της στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας στο Instagram.

6. Δώρο

Το Δώρο του Διαγωνισμού για τον αναδειχθέντα νικητή είναι ένα (1) ταξίδι πέντε (5) ημερών στο Παρίσι για δύο (2) ενήλικες και ένα (1)παιδί εως 12 ετών. Στο ταξίδι περιλαμβάνονται:

• Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις από Αθήνα για δύο (2) ενήλικες και ένα (1) παιδί μέχρι 12 ετών

• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλους καυσίμων για δύο (2) ενήλικες και ένα (1) παιδί μέχρι 12 ετών

• Μια (1)αποσκευή 15kg και μια (1)χειραποσκευή 8kg ανά άτομο

• 4 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* για δύο (2) ενήλικες και ένα (1) παιδί μέχρι 12 ετών, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των καταλυμάτων και τη χρονική περίοδο του ταξιδιού.

• Πρωινό καθημερινά για δύο (2) ενήλικες και ένα (1) παιδί μέχρι 12 ετών

• Μεταφορές,μετακινήσεις από-προς αεροδρόμιο - ξενοδοχείο

• Έμπειρος αρχηγός – συνοδός καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού

• Επίσκεψη στο Μουσείου του Λούβρου και εισιτήρια για δύο (2) ενήλικες και ένα (1) παιδί 2 εως 12 ετών. Στις τιμές περιλαμβάνεται σύστημα ενοικίασης ακουστικών (Δήλωση συμμετοχής με την κράτηση σας)

• Ημερήσια εκδρομή στη Disneyland και εισιτήρια εισόδου σε ένα (1) πάρκο για δύο (2) ενήλικες και ένα (1) παιδί μέχρι 12 ετών(Δήλωση συμμετοχής με την κράτηση σας)

• Δημοτικός φόρος διαμονής 2,88 € ανά άτομο ανά διανυκτέρευση για δύο (2) ενήλικες και ένα (1) παιδί μέχρι 12 ετών

• Ασφάλιση αστικής ευθύνης

• ΦΠΑ

Στο ταξίδι ΔΕΝ περιλαμβάνονται:

• Είσοδοι σε έτερα από τα άνωθεν αναφερόμενα μουσεία, αξιοθέατα, πάρκα, θεάματα κτλ

• Προσωπικά έξοδα 

Περίοδος εξαργύρωσης του Δώρου από 1 Σεπτεμβρίου 2023 έως 30 Απριλίου 2024 (εξαιρούνται περίοδοι εκθέσεων, συνεδρίων και ειδικών εκδηλώσεων στο Παρίσι). Αν για τον οποιονδήποτε λόγο το ταξίδι δεν πραγματοποιηθεί εντός του παραπάνω ορισμένου χρόνου, το δώρο χάνεται. 

Αν κατόπιν επιθυμίας του νικητή υπάρξουν αλλαγές που συνεπάγονται υψηλότερο κόστος ταξιδίου από αυτό που έχει ορίσει η Διοργανώτρια εταιρεία με το γραφείο ταξιδίων, λ.χ. περισσότερες διανυκτερεύσεις, περισσότερα άτομα, αλλαγή ξενοδοχείου, ενοικίαση αυτοκινήτου κλπ το επιπλέον κόστος επιβαρύνει και καταβάλλεται εξ ολοκλήρου από τον νικητή του Διαγωνισμού.

Το ταξίδι θα πραγματοποιηθεί από το γραφείο ταξιδίων DION TOURS.

7. Διαδικασία Παράδοσης Δώρου

Κατόπιν της διενέργειας της κλήρωσης ο νικητής θα ειδοποιηθεί για το Δώρο, που κέρδισε, µέσω αποστολής προσωπικού μηνύματος στο λογαριασμό που διατηρεί στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Instagram, μέσω της οποίας συμμετείχε στο Διαγωνισμό. Η κατακύρωση του νικητή και η παραλαβή του Δώρου τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της προσκόμισης και επίδειξης από αυτόν στην Διοργανώτρια Εταιρεία αναγνωριστικού δημόσιου εγγράφου, όπως δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία του νικητή ή των ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένων από αυτόν προσώπων ή των νομίμων εκπροσώπων σε περίπτωση νομικού προσώπου. Σε αντίθετη περίπτωση, το Δώρο θα τίθεται στην ευχέρεια της Διοργανώτριας Εταιρείας, είτε για την ανάκληση, είτε για την αναδιανομή του. Η εξαργύρωση του Δώρου θα γίνει κατόπιν συνεννόησης του νικητή με τα γραφεία της Διοργανώτριας Εταιρείας ή κατόπιν συνεννόησης του νικητή με το ταξιδιωτικό γραφείο DION TOURS. Εάν, εντός πέντε (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της ως άνω κλήρωσης, δεν καταστεί εφικτό να εντοπιστεί ο νικητής, ή δεν επαληθευθεί η εγκυρότητα της συμμετοχής του ή η συμμετοχή του ακυρωθεί λόγω παράβασης των παρόντων Όρων, η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο συγκεκριμένο νικητή και διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει ή να μη διαθέσει το Δώρο κατά τη διακριτική της ευχέρεια, δεδομένου ότι θα έχει εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις της απέναντι στο νικητή. Ο νικητής φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή δήλωση των στοιχείων του προς τη Διοργανώτρια Εταιρεία. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής δήλωση των στοιχείων του νικητή, παρέχει το δικαίωμα στη Διοργανώτρια Εταιρεία να τον αποκλείσει από το Διαγωνισμό. Το Δώρο του Διαγωνισμού είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο Δώρο, ή/και προϊόν της Διοργανώτριας Εταιρείας, ή η εξαργύρωσή του σε χρήματα, σε οποιαδήποτε τιμή. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το Δώρο. Η ευθύνη της Διοργανώτριας Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του προγραμματισμένου ως άνω Δώρου. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, τα διακριτικά γνωρίσματα, σε λέξεις ή ενδείξεις που προσομοιάζουν προς τα σήματα, brands ή οποιεσδήποτε μεταφράσεις αυτών ή το διακριτικό τίτλο ή την επιχειρηματική δραστηριότητα ή τις ευρεσιτεχνίες της Διοργανώτριας Εταιρείας. Με την παρέλευση της Διάρκειας του Διαγωνισμού και την παράδοση του Δώρου κατά τα ανωτέρω, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει το όνομα και το αρχικό του επωνύμου του νικητή, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, και την επωνυμία σε περίπτωση νομικού προσώπου, ή εναλλακτικά το αναγνωριστικό (“ψευδώνυμο”) που διατηρεί ο νικητής στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας στο Instagram, στην επίσημη ιστοσελίδα της που διατηρεί στο Διαδίκτυο (Internet) καθώς και σε οποιοδήποτε έντυπό της ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης (ενδεικτικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, internet και έντυπα) και να προβεί σε διαφημιστική προβολή και εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παράδοσης του Δώρου. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαφημιστική προβολή και εκμετάλλευση κατά τα ανωτέρω θα λαμβάνει χώρα για διάστημα 20 (20) ημερών από την κατακύρωση του Δώρου στο νικητή. Κατόπιν παράδοσης του Δώρου, η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε περαιτέρω ευθύνη και υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων και του νικητή, ο δε νικητής του Διαγωνισμού ουδεμία άλλη απαίτηση ή αξίωση διατηρεί έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας, οικονομικής ή άλλης φύσεως, στο πλαίσιο αυτού.

8. Αποκλεισμός νικητή

Ο νικητής μπορεί να αποκλεισθεί σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και σε αυτό της παράδοσης του Δώρου του, εφόσον συντρέξει έστω ένας από τους ακόλουθους λόγους: – σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι τους ουσιώδεις, – λόγω κωλύματός του δυνάμει των παρόντων Όρων, – σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία της Διοργανώτριας Εταιρείας με το νικητή, εντός των προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες Όρους, – σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παρουσιασθεί εντός των προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες Όρους ή παρουσιασθεί εκπρόθεσμα για να παραλάβει το Δώρο του, – σε περίπτωση που δεν προσκομίσει αποδεικτικά των στοιχείων του (όπως Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι είναι άνω των 18 ετών κλπ. ή νομιμοποιητικά έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται νόμιμα),– λόγω ανικανότητας του νικητή προς δικαιοπραξία.

9. Τροποποίηση των Όρων

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς σε οποιοδήποτε στάδιο και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να ματαιώσει, να αναβάλει το Διαγωνισμό ή/και να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους, εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, γνωστοποιώντας τούτο μέσω σχετικής αναρτήσεως στην επίσημη ιστοσελίδα της στο Instagram καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα της που διατηρεί στο Διαδίκτυο (Internet). Οι ως άνω τροποποιήσεις των παρόντων Όρων Συμμετοχής, θα είναι δεσμευτικές για όλους τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή τρίτων αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή, ανάκληση, ματαίωση ή χρονική μετάθεση του Διαγωνισμού. Παρά το γεγονός ότι η Διοργανώτρια Εταιρεία λαμβάνει κάθε κατάλληλο και αναγκαίο μέτρο, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή διενέργεια και λειτουργία του Διαγωνισμού, υπάρχει περίπτωση να παρουσιασθούν σφάλματα. Σε τέτοια περίπτωση, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τον μετριασμό, διόρθωση ή/και απάλειψή τους.

10. Προσωπικά Δεδομένα

H Διοργανώτρια Εταιρεία σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων, την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύουν, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών οδηγιών, κατευθυντήριων γραμμών και αποφάσεων της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (‘ΑΠΔΠΧ’). Το όνομα προσωπικού λογαριασμού, που τηρεί ο νικητής στο Instagram θα συλλέγεται απευθείας από τον Σάκη Τανιμανίδη η οποία στη συνέχεια θα το διαβιβάζει στη Διοργανώτρια Εταιρεία για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια Εταιρεία συλλέγει τα εξής προσωπικά δεδομένα του νικητή: ονοματεπώνυμο σε περίπτωση φυσικού προσώπου και επωνυμία σε περίπτωση νομικού προσώπου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό κινητού τηλεφώνου ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό δελτίου ταυτότητας και ημερομηνία γέννησης σε περίπτωση φυσικού προσώπου καθώς και υπογραφή για να επικοινωνεί με αυτόν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, να εξακριβώσει τα στοιχεία του και να του αποστείλει το Δώρο του Διαγωνισμού. Τα προσωπικά δεδομένα του νικητή δύνανται να κοινοποιηθούν στο ταξιδιωτικό γραφείο DION TOURS για την εξαργύρωση του Δώρου. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διατηρούνται για περίοδο τριών (3) μηνών από την κατακύρωση του νικητή, εντός της οποίας μπορεί να αμφισβητηθεί η ανάδειξη του νικητή και στη συνέχεια θα καταστρέφονται με ασφάλεια σύμφωνα με την Διαδικασία Διατήρησης και Διαγραφής της Διοργανώτριας Εταιρείας, με την επιφύλαξη διατήρησης στοιχείων που είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης της Διοργανώτριας Εταιρίας με τους συνδρομητές της. Για περισσότερες πληροφορίες για το πώς η Διοργανώτρια Εταιρεία προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και για τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του Διαγωνισμού.

11. Υποχρεώσεις συμμετεχόντων

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά οποιουδήποτε συμμετέχοντος θεωρηθεί, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας Εταιρείας ως παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική, τότε αυτή έχει το δικαίωμα να αποκλείσει από το Διαγωνισμό το συμμετέχοντα που ενεργεί παράνομα ή/και καταχρηστικά ή/και αντισυμβατικά, ακόμη και να ακυρώσει το Δώρο.

12. Λοιποί όροι

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων εκ μέρους εκάστου συμμετέχοντα, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα. Οι συμμετέχοντες παραιτούνται επομένως από οποιαδήποτε αξίωσή τους έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας, η οποία απορρέει εκ της ως άνω αιτίας. Οι παρόντες Όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει που σχετίζεται με το Διαγωνισμό και την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων Όρων Συμμετοχής, αποκλειστικώς αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.